Site logo

Thai Sayings & Proverbs About Life and Love

The following is a collection of original sayings and proverbs, which I’ve written over the years with the help of my Thai colleagues. These proverbs and sayings were inspired by the life lessons I’ve gained by living in Thailand. In each of the entries, the Thai language version is written first, followed by a transliteration of the Thai script, a word for word English translation, and a figurative English translation.

 

The Essence of Love

รักมากกว่าที่คุณรู้ แบ่งปันมากกว่าที่คุณรัก

Rák mâhk-gwàh thêe khun róo. Bàeng-bpan mâhk-gwàh thêe khun rák.

Love more that you know. Share more that you love.

Love more than you know. Share more than you love.

 

The Contrarian in Thailand

บางครั้งการเผาสะพานก็เป็นวิธีการเดียวที่จะไปถึงอีกด้านหนึ่ง

Bahng-khráng gahn-păo sà-pahn gâw bpen wí-thee-gahn dio thêe jà bpai-thĕung èek dâhn nèung.

Sometimes burning bridge (linking) be method only that will arrive again side one.

Sometimes burning a bridge is the only way to make it to the other side.

 

Who Will You Become?

ทุกชีวิตคือความคิดเก่าที่อยากจะเป็นแบบใหม่

Thúk chee-wít kheu khwahm-khít gào thêe yàhk-jà bpen bàep mài.

Every life is idea old that want-to be kind new.

Every life is a cliché waiting to be outlived.

 

The Young Thai Buddhist

ชายหนุ่มพูด ผมเป็นชาวพุทธ

พระตอบ การชี้ไปที่ก้อนหินและเรียกก้อนหินว่าเต่า ไม่ได้ทำให้มันเป็นจริง

Chai-nùm phôot phŏm bpen chao-phút.

Phrá dtàwp gahn-chée bpai-thêe gâwn-hĭn láe rîak gâwn-hĭn wâh dtào mâi-dâi tham-hâi man bpen jing.

Young-man say I am Buddhist.

Monk answer pointing go-toward stone and call stone say turtle not cause it be true.

“I am a Buddhist,” the man said.

“Pointing to a rock and calling it a turtle does not make it so,” the monk replied.

 

Humorous Saying on Forgiveness

ไม่ต้องยอบตัวเพื่อเมินเฉยต่อคำดูถูก

Mâi dtâwng yâwp-dtua phêua meun-chĕuy dtàw kham-doo-thòok.

Not must prostrate-oneself in-order-to ignore further insults.

You don’t have to bend over to turn the other cheek.

 

Love and Cooking in Thailand

เธอถามวิธีการที่จะรัก เขากล่าวว่า หม้อที่ถูกเฝ้ามองก็ไม่เคยเดือด

Theu thăhm wí-thee-gahn thêe-jà rák. Khăo glào wâh mâw thêe tòok fâo-mawng gâw mâi keuy dèuat.

She ask way to love. He say that pot that has-been look-at (joiner) not ever boil.

“How is one to love?” she asked. “A watched pot never boils,” he answered.

 

Zen Swimming – Thai Life

อย่าว่ายน้ำไปพร้อมๆหรือต้านกระแสน้ำ ให้ว่ายอยู่เหนือกระแสน้ำ

Yàh wâi-náhm bpai phráwm phráwm rĕu dtâhn grà-săe-náhm. Hâi wâi yòo nĕua grà-săe náhm.

Don’t swim away together-with or opposing current. Let swim be-at over current.

Don’t swim with or against the current. Swim above it.Proverb on Belief

 

Proverb on Belief

ความเชื่อทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้รวมถึงความไม่รู้

Khwahm-chêua tham-hâi thúk-yàhng bpen-bpai-dâi ruam-thĕung kwahm-mâi-róo.

Belief causes everything be-possible including ignorance.

Belief makes all things possible. Including ignorance.

 

Fighting the Good Fight in Thailand

การต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะเป็นการต่อสู้ที่มีค่ามากที่สุด

Gahn-dtàw-sôo thêe mâi mee wan chá-ná bpen gahn-dtàw-sôo thêe mee kâh mâhk-thêe-sùt.

Fight that not have chance win is fight that have value most

An unwinnable battle is the most valuable one.

 

Zen Saying on Advice

คำแนะนำที่ดีที่สุดคือคำแนะนำที่ถูกลืมไปแล้ว

Kham-náe-nam thêe dee kheu kham-náe-nam thêe thòok leum bpai láeo.

Suggestion that good is suggestion that has-been forgot go already.

The best advice is advice already forgotten.

 

Thailand Sayings

 

Wisdom for Thai Lovers

รักกันลึกซึ้ง สเก็ตบนน้ำแข็งบาง

Rák gan léuk-séung. Sà-gèt bon nám-khăeng bahng.

Love together profoundly. Skate on ice thin.

Love each other deeply. Skate on thin ice.

 

Living a Life that Matters

ชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองเป็นชีวิตที่ไม่ได้อาศัยอยู่

Chee-wít thêe mâi gàw-hâi-gèut kwahm-róo-sèuk khùn-kheuang bpen chee-wít thêe mâi-dâi ah-săi-yòo

Life that not produce feeling annoy be life that not lived-at.

A life that causes no offense has no effect.

 

The Cheerful Thai Heart

จิตใจที่ร่าเริงเป็นยาที่ดี แต่ต้องไม่อยู่บนท้องที่ว่าง

Jìt-jai thêe râh-reung bpen yah thêe dee dtàe dtâwng mâi yòo bon tháwng thêe wâhng.

Heart that cheerful be drug that good but must not be-at on stomach that empty.

A cheerful heart is good medicine. But not on an empty stomach.

 

Proverb on Pride for Thai Parents

อย่าภูมิใจ ควรขอบคุณ

Yàh phoom-jai. Khuan khàwp-khun

Don’t be-proud. Should thank-you.

Don’t take pride. Give thanks.

 

Running The Race of Life

คุณสามารถลบที่ผ่านมา แต่คุณไม่สามารถลบเส้นชัย

Khun săh-mâht lóp thêe-pàhn-mah dtàe khun mâi săh-mâht lóp sên-chai.

You able erase the-last but you not able erase line-win.

You can erase the past but you can’t erase the finish line.

 

Proverb on the Imagination

อย่าคิดถึงมัน ปล่อยมันไป

Yàh khít-thĕung man. Bplòi man bpai.

Don’t think-about it. Release it go.

Don’t imagine it. Set it free.

 

The Seeker Visits a Thai Temple

หญิงสาวพูด ฉันกำลังมองหาตัวตนที่แท้จริงของฉัน

พระ ตอบ การทำเช่นนั้นเปรียบเหมือนการมองหากองหญ้าที่เหมาะจะซ่อนเข็ม

Yĭng-săo phôot chăn gam-lang mawng-hăh dtua-dton thêe tháe-jing khăwng chăn.

Phrá dtàwp gahn-tham chây-ná-nán bprìap-mĕuan gahn-mawng-hàh gawng yâh thêe màw jà sâwn khĕm.

Young-woman say I am look-for self that genuine of me.

Monk answer doing like-that comparable-to looking-for pile grass that suitable will hide needle.

“I am looking for my true self,” said the young woman.

“That is like looking for the perfect haystack to hide a needle,” replied the monk.

 

The Thai Lottery

การรับรู้ทุกอย่างเป็นเหมือนการแทงหวย

Gahn-ráp-róo thúk yàhng bpen mĕuan gahn-thaeng-hŭay.

Recognition every kind is like buying-lottery-ticket.

Every perception is a lottery ticket.

 

Saying on Christianity & Religion

ในตอนเริ่มต้นมีเพียงคำ ต่อมามีไวยากรณ์ ต่อมานักวิจารณ์

Nai dtawn rêum-dtôn mee phiang kam. Dtàw-mah mee wai-yah-gon. Dtàw-mah mee nák-wí-jahn.

In time beginning have only word. Afterwards have grammar. Afterwards have critics.

In the beginning was the Word. Then came grammar. Then came critics.

 

Proverb on Life & Death

อย่าดำเนินชีวิตเหมือนคุณจะตายพรุ่งนี้ ดำเนินชีวิตเหมือนทุกคนที่คุณพบจะตายพรุ่งนี้

Yàh dam-neun-chee-wít mĕuan khun jà dtai phrûng-née. Dam-neun-chee-wít mĕuan thúk-khon thêe khun phóp jà dtai phrûng-née.

Don’t live-life like you will die tomorrow. Live life like everyone that you meet will die tomorrow.

Do not live as if you were to die tomorrow. Live as if every person you meet were to die tomorrow.

 

Zen Saying on Love

ความรักคือทั้งหมดที่คุณต้องการ รวมทั้งการสะท้อนกลับในทางดีเป็นสิ่งจำเป็น

Kwahm-rák kheu tháng-mòt thêe khun dtâwng-gahn ruam-tháng gahn-sà-tháwn-glàp nai thahng dee bpen sìng jam-bpen.

Love be all that you need, together-with reflexes of way good is thing necessity.

Love is all you need. That and good reflexes.

 

Zen Proverb on Change

คุณจะไม่เคยทิ้งที่ที่คุณอยู่จนกระทั่งคุณจากไป

Khun jà mâi khuey thíng thêe thêe khun yòo jon-grà-thâng khun jàhk-bpai.

You will not ever leave that which you be-at until you depart.

You will never leave where you are until you leave.

 

The Foolishness of Revenge

การแก้แค้นเป็นเหมือนยิงไฟถนนที่อยู่ด้านหน้าของบ้าน

Gahn-gâe-káen bpen mĕuan ying fai-thà-nŏn thêe yòo dâhn-nâh khăwng bâhn.

Vengeance is like shoot light-road that be-at front of house.

Taking revenge is like shooting the streetlights outside your home.

 

Humorous Saying on Enlightenment

เสียงที่อยู่ภายในคุณบางครั้งพูดจากตูดของคุณ

Sĭang thêe yòo phai-nai khun bahng-khráng phôot jahk dtòot khăwng khun.

Voice that be-at inside you sometimes talk from ass of you.

Sometimes your inner voice is talking from your ass.

 

Lovers and Fighters in Thailand

คนรักที่ไม่ได้เป็นนักสู้ก็ไม่เป็นทั้งสองอย่าง

Khon-rák thêe mâi-dâi bpen nák sôo gâw mâi bpen tháng-săwng yàhng.

Lover who not be fighter (linking) not be both way.

A lover who is not a fighter is neither.

 

A Riddle on Opportunity

เมื่อโอกาสเคาะประตู ตอบรับทางประตูหลัง

Mêua oh-gàht kháw bprà-dtoo dtàwp-ráp thahng bprà-dtoo lăng.

When opportunity knocks admit way door back.

When opportunity knocks, answer it by the back door.

 

Let Sleeping Soi Dogs Lie

เมื่อคุณขุดอดีตขึ้นมา คุณฝังอนาคต

Mêua khun khùt a-dèet khêun-mah khun făng a-nah-khót.

When you dig past up you bury future.

When you dig up the past, you bury the future.

 

Zen Koan on Achievement

ชายหนุ่มพูด ฉันมักจะล้มเหลว

พระตอบ นั่นเป็นเพราะคุณมักจะมุ่งที่เป้าหมาย

Chai-nùm phôot chăn mák-jà lóm-lĕo.

Phrá dtàwp nân bpen phráw khun mák-jà mûng thêe bpâo-măi.

Young man say I always fail.

Monk reply that be because you always aim at goal.

“I keep failing,” said the young man.

“That’s because you keep aiming at the target,” replied the monk.

 

Janis Joplin in Thailand

เสรีภาพไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มีอะไรจะเสีย แต่ฉันไม่มีอะไรเหลือที่จะพิสูจน์ตัวเอง

Săy-ree-pâhp mâi-dâi măi-kwahm wâh chăn mâi mee a-rai jà sĭa dtàe chăn mâi mee a-rai lĕua thêe jà phí-sòot dtua-ayng.

Freedom not mean that I not have anything will lose but I not have anything remain that will prove myself.

Freedom isn’t nothing left to lose. It’s nothing left to prove.

 

Memorable Saying on Gratitude

ความกตัญญูกตเวทีไม่มีสถานที่ติดต่อ

Kwahm-gà-dtan-yoo-gà-dtà-way-thee mâi mee sà-tăhn-thêe dtìt dtàw.

Gratitude not have address.

Gratitude has no latitude or longitude.

 

Tip for the Thai Student

เมื่อผู้คนทำสิ่งต่างๆให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ พวกเขาจะทำให้สิ่งนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับผู้อื่น

Mêua phôo-khon tham sìng dtàhng-dtàhng hâi bpen rêuang ngâi săm-ràp khun, phûak-khăo jà tham hâi sìng nán bpen rêuang yâhk săm-ràp phôo èun.

When person make thing all-kinds allow be matter easy for you, they will make allow thing that be matter hard for person other.

When people take it easy on you, they make it harder on others.

 

Zen Koan on Identity

นักเรียนพูด ฉันคือฉัน

พระพูด ไม่ใช่ คุณคือคุณ

Nák-rian phôot chăn kheu chăn.

Phrá phôot mâi châi. Khun kheu khun.

Student say I am I.

Monk say no. You are you.

“I am who I am,” said the student.

“No,” said the monk. “You are what you are.”

 

Thai Proverbs

 

Zen Proverb on Life

อย่าฉวยวันเวลาเอาไว้ จี้ท้องของวันเท่านั้น

Yàh chŭay wan way-lah ao-wái. Jêe tháwng khăwng wan thâo nán.

Don’t grab day time keep. Tickle stomach of day only.

Don’t seize the day. Just tickle its belly.

 

Saying on Thai Warfare

ตาต่อตาเป็นเรื่องสนุก จนกว่าจะมีคนสูญเสียตา

Dtah dtàw dtah bpen rêuang sà-nùk jon-gwàh jà mee khon sŏon-sĭa dtah.

Eye for eye is matter fun until will have person lose eye.

An eye for an eye is fun until someone loses an eye.

 

The Farang Meets a Zen Master

ฝรั่งพูด ผมกำลังเรียนพระสูตร

พระตอบ คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดร้อยคำเพื่อบอกว่าหิมะมันเย็น

Fà-ràng phôot phŏm gam-lang rian phrá-sòot.

Prá dtàwp khun mâi jam-bpen-dtâwng chái kham-phôot rói kham phêua bàwk wâh hì-má man yen.

Westerner say I am study sutras.

Monk reply you not must use words on-hundred words in-order-to say that snow it cold.

“I am studying the sutras,” said the student.

“You don’t need 100 words for snow to know that it’s cold,” replied the monk.

 

World Riddle for Thai Philosophers

นักเรียนถาม โลกประกอบด้วยอะไร วัตถุหรือจิตวิญญาณ

พระตอบ คุณทำให้ทะเลว่างเปล่าโดยใช้แก้วเบียร์ ไม่ได้

Nák-rian thăhm lôhk bprà-gàwp-dûay a-rai? Wát-thù rĕu jìt-win-yahn?

Phrá dtàwp khun tham-hâi thá-lay wâhng-bplào doi chái gâew bia mâi dâi.

Student ask world composed of what? Object or spirit?

Monk reply you make sea empty by use glass beer not can.

“Is the world made of matter or spirit?” asked the student.

“An ocean can’t be emptied with a beer mug,” replied the monk.

 

Proverb on Accomplishments

ชีวิตการทำงานของคุณถูกวัดจากเจตคติ ไม่ใช่วัดจากขนาด

Chee-wít gahn-tham-ngahn khăwng khun thòok wát jàhk jàyt-dtà-khá-dtì. Mâi-châi wát jàhk khà-nàht.

Life work of you be measure from attitude. Not measure from size.

Your life’s work is measured by attitude. Not by magnitude.

 

Humorous Saying on Virtues

ความอดทนไม่ใช่คุณธรรมเมื่อกางเกงของคุณอยู่บนไฟ

Kwahm-àwt-thon mâi-châi khun-ná-tham mêua gahng-gayng khăwng khun yòo bon fai.

Patience not virtue when pants of you be on fire.

Patience is not a virtue when your pants are on fire.

 

Zen Koan for the Buddhist Student

นักเรียนถาม หลักการใดของอริยมรรคแปดที่สำคัญที่สุด

พระสงฆ์ตอบ วิมุตติไม่ได้วาดด้วยตัวเลข

Nák-rian thăhm làk-gahn dai khăwng a-rí-yá-mák bpàet thêe săm-khan thêe-sùt.

Prá-sŏng dtàwp wí-mút-dtì mâi-dâi wâht dûay dtua lâyk.

Student ask principle which of noble-path eight that important most.

Monk answer liberation not draw by number.

“Which principle of the Eightfold Path is most important?” asked the student.

“Liberation isn’t paint by numbers,” replied the monk.

 

The Meaning of Zen

จิตใจเซนเหมือนการเคล้าคลึงหรือชกหน้า

Jìt-jai sayn mĕuan gahn-khláo-khleung rĕu chók nâh.

Mind zen like caress or punch face.

A Zen mind is like a first caress or punch in the face.

 

Do You Understand Me?

ความเข้าใจที่ชัดเจนมักจะถูกเข้าใจผิด

Khwahm-khâo-jai thêe chát-jayn mák-jà thòok khâo-jai phìt.

Understanding that clear often be understood incorrect.

A clear understanding is often misunderstood.

 

The Pursuit of Love in Thailand

การมองหาความรักในสถานที่ที่ผิดเป็นสิ่งที่ความรักเป็น

Gahn-mawng hăh khwahm-rák nai sà-thăhn-thêe thêe phìt bpen sìng thêe khwahm-rák bpen.

Looking search-for love in place that wrong be thing that love be.

Looking for love in all the wrong places is actually what love is all about.

 

Saying on Thai Politicians

ความอ่อนน้อมถ่อมตนปลอม คือ หลุมหลบภัยสุดท้ายของอันธพาล

Khwahm-àwn-náwm-thàwm-dton bplawm kheu lŭm-lòp-phai sùt-thái khăwng an-thá-phahn.

Humility fake is shelter last of scoundrel.

Fake humility is the last refuge of the scoundrel.

 

Serendipity

การตั้งใจไปทางที่ผิด คุณจะพบสถานที่ที่คุณไม่รู้ แต่ควรรู้

Gahn-dtâng-jai bpai thahng thêe phìt khun jà phóp sà-thăhn-thêe thêe khun mâi róo dtàe khuan róo.

Intending go way that wrong you meet places that you not know but should know.

By deliberately going the wrong way, you find the places you didn’t know you were supposed to be.

 

The Physicist & The Monk

นักวิทยาศาสตร์ถาม แสงคืออนุภาคหรือคลื่น

พระตอบ ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง มันคือแสง

Nák-wít-thá-yah-sàht thăhm săeng kheu a-nú-phâhk rĕu khlêun?

Prá dtàwp mâi-châi tháng-săwng yàhng. Man kheu săeng.

Scientist ask light is particle or wave?

Monk say not both kinds. It is light.

“Is light a particle or a wave?” asked the physicist.

“It’s neither,” replied the monk. “It’s light.”

 

The Path of Love

ความรักคือเส้นทางของความเมตตาวุ่นวาย

Khwahm-rák kheu sên-thahng khăwng khwahm-mâyt-dtah wûn-wai.

Love is way of kindness chaotic.

Love is the path of chaotic kindness.

 

Why So Serious?

นักเรียนถาม เมื่อคุณจะตาย ชีวิตจะจากไปก่อนดวงตาจริงหรือไม่

พระตอบ ใช่ แต่พระเจ้าแทรกการหัวเราะ

Nák-rian thăhm mêua khun jà dtai chee-wít jà jàhk-bpai gàwn duang-dtah jing rĕu mâi?

Phrá dtàwp châi dtàe phrá-jâo sâek gahn-hŭa-ráw

Student ask when you will die, life will go-away before eyes true or not?

Monk reply yes but God inserts laughter.

“When you are about to die, is it true that your life passes before your eyes?” asked the student.

“Yes,” replied the monk. “But God inserts a laugh track.”

 

Life is Good

สิ่งที่ดีเกี่ยวกับชีวิตคือการที่สิ่งดีทุกอย่างจบลง

Sìng thêe dee gìo-gàp chee-wít kheu gahn-thêe sìng dee thúk-yàhng jòp-long.

Thing that good about life is the-fact-that thing good everything end.

The good thing about life is that all good things come to an end.

 

Why Thais Don’t Like to Argue

การโต้แย้งไม่เคยชนะ มีแต่แพ้

Gahn-dtô-yáeng mâi kheuy chá-ná. Mee dtàe pháe.

Arguing not ever win. Have only defeat.

Arguments are never won, only lost.

 

Thai Proverbs and Wisdom

 

Groundhog Day for Zen Buddhists

นักเรียนถาม การตรัสรู้คืออะไร

พระตอบ มันเหมือนเวลาที่ groundhog โผล่ออกมาจากถ้ำในช่วงฤดูหนาวและเห็นเงาของตนเอง แต่แทนที่จะกลับไปจำศีล เขาเริ่มการทำหุ่นมือ

Nák-rian thăhm gahn-dtràt-sà-róo kheu a-rai?

Phrá dtàwp man mĕuan way-lah thêe groundhog phlò àwk-mah jàhk thâm nai-chûang réu-doo-năo láe hĕn ngao khăwng dton-ayng dtàe thaen-thêe-jà glàp-bpai jam-sĕen khăo rêum gahn-tham hùn meu.

Student ask enlightenment is what?

Monk say it like time that groundhog emerge come-out from cave at-time-period winter and see shadow of himself but instead of return hibernate he start making puppet hand.

“What is enlightenment?” asked the student.

“It is like when a groundhog emerges from his winter den and sees his shadow. But instead of going back to hibernate, he starts making hand-puppets,” said the monk.

 

The Nature of Luck

โชคยืนเตร็ดเตร่อยู่ที่สี่แยกของกรรมและการกระทำ

Chôk yeun-dtrèt-dtrày yòo thêe sèe-yâek khăwng gam láe gahn-grà-tham.

Luck loiters be at intersection of karma and action.

Luck hangs out at the intersection of karma and action.

 

Be Kind

คุณไม่สามารถเดินทางไกลโดยใส่รองเท้าผู้อื่น แต่คุณสามารถนวดเท้าผู้อื่นได้

Khun mâi săh-mâht deun thahng glai doi sài rawng-tháo phôo èun.

Dtàe khun săh-mâht nûat tháo phôo èun dâi.

You not able walk way far by wear shoes person other. But you able massage feet person other can.

You can’t walk a mile in another person’s shoes. But you can massage their feet.

 

Heart & Home in Thailand

บ้านคือ ที่อยู่ของหัวใจ ไม่ใช่ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่

Bâhn kheu thêe-yòo khăwng hŭa-jai. Mâi-châi thêe sêung khráng-nèung kheuy yòo.

Home be location of heart. Not at where one-time used-to be-at.

Home is where the heart is. Not where it once was.

 

A Vintage Zen Koan

นักเรียนถาม วิธีการเซนที่ดีคืออะไร

พระตอบ นับการเลียที่ไปถึงกลางของอมยิ้ม

Nák-rian thăhm wí-thee gahn sayn thêe dee kheu a-rai.

Phrá dtàwp náp gahn-lia thêe bpai-thĕung glahng-khăwng om-yím.

Student ask method zen that good is what?

Monk answer count licks that arrive-at center lollipop.

“What is a good Zen exercise?” asked the student.

“Count the licks it takes to get to the center of a tootsie pop,” replied the monk.

 

Expat Saying on Life in Thailand

ชีวิตเปรียบเสมือนงานเลี้ยงสวมหน้ากากที่ไม่มีหน้ากาก

Chee-wít bprìap-sà-mĕuan ngahn-líang sŭam nâh-gàhk thêe mâi mee nâh-gàhk.

Life be-compared-to party wear mask that not have mask.

Life is a masquerade party without the masks.

 

Take it all in Stride

ชีวิตมักจะทำเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด แม้เมื่อมันไม่ใช่

Chee-wít mák-jà tham phêua sìng thêe dee máe mêua man mâi-châi.

Life often make for thing that good even when it not.

Life always works out for the best, even when it doesn’t.

 

Gurus in Thailand

กูรูไม่ดีสั่งสอน กูรูดีชี้เลย

Goo-roo mâi dee sàng-săwn. Goo-roo dee chée leuy.

Guru not good teach. Guru good point totally.

Bad gurus teach. Good gurus point

 

The Thai Heart of the Matter

เพื่อจะเข้าถึงหัวใจของเรื่อง บางครั้งคุณต้องทำเรื่องให้แย่

Phêua jà khâo-thĕung hŭa-jai khăwng rêuang, bahng-khráng khun dtâwng tham rêuang hâi yâe.

To will reach heart of matter, sometimes you must make matter allow badly.

To get to the heart of the matter, you sometimes have to make matters worse.

 

Zen Buddhist Humor in Thailand

นักเรียนถาม มีชีวิตหลังความตายหรือไม่

พระหันหลังและพูดว่า สังฆาฎินี้ทำให้ก้นดูใหญ่หรือไม่

Nák-rian thăhm mee chee-wít lăng khwahm-dtai rĕu mâi?

Phrá hăn-lăng láe phôot wâh sang-khâht née tham-hâi gôn doo yài rĕu mâi?

Student ask have life after death or not?

Monk turn-around and say that robe this make butt look big or not“

Is there life after death?” asked the student.

The monk turned his back and said, “Does this robe make my butt look fat?”

 

The Essence of Genius

จีเนียสไม่ได้วาทาสีนอกเส้น มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทาสีในเส้นจนกว่าจะเส้นจำกัดคุณไม่ได้

Jee-niat mâi-dâi wah thah-sĕe nâwk sên. Man bpen rêuang gìo-gàp thah-sĕe nai sên jon-gwàh jà sên jam-gàt khun mâi-dâi.

Genius not that color outside line. It be about regarding color in line until line confine you cannot.

Genius isn’t coloring outside the lines. It’s coloring inside them until the lines no longer can contain you.

 

Proverb on Common Sense

สามัญสำนึกมักจะเป็นข้อผิดพลาดทั่วไป

Săh-man săm-néuk mák-jà bpen khâw-phìt phlâht-thûa-bpai.

Common sense often be error ordinary.

Common sense is often a common mistake.

 

Zen Koan on Western Gurus

กูรูคนแรกพูด คิดนอกกรอบ

กูรูคนที่สองพูด อย่าคิดนอกกรอบ สร้างกล่องใหญ่กว่าเดิม

กูรูคนที่สามพูด อย่าสร้างกล่องใหญ่กว่าเดิม สร้างกล่องใหม่

พระภิกษุสงฆ์พูด นี้คืออะไร หลงใหลกับกล่องทำไม

Goo-roo khon râek phôot khít nâwk gràwp.

Goo-roo khon thêe-săwng phôot yàh khít nâwk gràwp, sâhng glàwng yàig wàh deum.

Goo-roo khon thêe-săhm phôot yàh sâhng glàwng yài gwàh deum, sâhng glàwng mài.

Phrá-phík-sù-sŏng phôot née kheu a-rai? Lŏng-lăi gàp glàwng tham-mai?

Guru person first say think outside box.

Guru person second say don’t think outside box, build box big more original.

Guru person third say don’t build box big more original, build box new.

Monk say this be what? Fascination with box why?

The first guru said, “Think outside the box.”

The second guru said, “Don’t think outside the box. Build a bigger box.”

The third guru said, “Don’t build a bigger box. Create a new box.”

The monk said, “What is this fascination with boxes?”

 

 

David Alan